سامانه پشتیبانی و فروش اینترنت پرسرعت خراسان رضوی

طرح های جدید مخابرات خراسان رضوی

پشتیبانی